Quattro formaggi

Tomato sauce, mozzarella, extra virgin olive oil, 4 types of cheese (grain flakes, gorgonzola, mozzarella, edamer).